Zadzwoń i zarezerwuj juz teraz: 502 256 742

Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

Właściciele Ośrodka Lazur oraz pracownicy Obiektu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W. Lazur w Dźwirzynie i jest integralną częścią umowy, do której zachodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę BEZZWROTNEGO zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Domki/pokoje wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu wynajęcia i trwa do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Gość przybywający do Ośrodka zobowiązany jest do dokonania zameldowania w biurze Ośrodka zgodnie z przepisami "Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych" wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w biurze ośrodka).

4. Rezerwacje w Ośrodku Lazur zachowują swoją ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.

5. Rachunek należy opłacić najpóźniej w dniu przyjazdu.

6. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§2

1. Gość Ośrodka nie może podnajmować lub przekazywać domku/pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 08:00-22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika biura Ośrodka.

3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył Regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub osobom trzecim przebywającym w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka.

§3

1. Ośrodek Lazur świadczy usługi zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w Biurze Ośrodka, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
• wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko gdy wyrazi na to zgodę,
• w przypadku usterek załagodzić niedogodności, a gdy występujące w domku/pokoju usterki nie będą mogły być usunięte, w miarę możliwości zapewnić inny domek/pokój.

§4

1. Wszystkie należności za usługi pobiera biuro Ośrodka, które zobowiązane jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.

§5

1. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Ośrodku,

§6

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien powiadomić pracownika biura Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

1. Ośrodek Lazur nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez osoby trzecie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz jego mienia pozostawionego poza terenem Ośrodka Lazur bez nadzoru.

2. Miejsca parkingowe wyznaczone na terenie Ośrodka są miejscami niestrzeżonymi, a jego Zarządca i Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy i pozostawione w nich mienie.

§8

1. Ośrodek Lazur nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną.

§9

1. W Ośrodku Lazur obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 10

1. Każdorazowo opuszczając domek/pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość Ośrodka Lazur ponosi odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu w Ośrodku, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.

3. Ze względu na zagrożenie pożarowe Personel Ośrodka prosi o powstrzymanie się od używania w domkach/pokojach urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem domku/pokoju i innych urządzeń mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.

§ 11

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku/pokoju będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji wysyłki, Ośrodek zobowiązuje się do przechowywania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

§ 12

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.

2. Podpisując kartę meldunkową Gość zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zakazu.

3. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zobowiązuje się zapłacić karę pieniężną w wysokości 300 PLN za każdą dobę pobytu.

§ 13

1. Ośrodek za dodatkową dopłatą przyjmuje zwierzęta do wagi 15 kg, za co obowiązuje opłata w wys. 40zł doba; wymagana jest książeczka z aktualnymi szczepieniami.

2. Powyższa zasada nie dotyczy psów przewodników towarzyszących osobom niewidomym lub niedowidzącym.

Oryginał Regulaminu Ośrodka Lazur jest dostępny w każdym domku/pokoju oraz w Biurze ośrodka. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020r.