Zadzwoń i zarezerwuj juz teraz: 502 256 742

Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

Aby Państwa pobyt przebiegał miło i przyjemnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie następujących zasad:

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

3. Pokoje oraz domki wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00.

4. Po przyjeździe do Ośrodka należy zgłosić się do BIURA z ważnym dokumentem tożsamości celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

5. Należność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

6. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconej zaliczki w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

7. W momencie przekazania klucza do domku/pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu i wskazanych przez personel Ośrodka.

9. Parking Ośrodka jest: płatny, niestrzeżony - wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

10. Do 1 pokoju/1 domku drewnianego przypisane jest maksymalnie jedno miejsce parkingowe, natomiast do 1 domku murowanego przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe a właściciel kolejnego samochodu winien uiścić dopłatę zgodnie z cennikiem. Opłata zgodnie z cennikiem.

11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach / pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.

12. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

13. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu a także orzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka mogą być obciążeni finansowo przez właściciela Ośrodka i usunięci z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

14. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

16. Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na terenie Ośrodka, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka od godz. 7:00 do godz. 22:00, wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu kierownictwu Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody, jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości i sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

17. Wynajmujący nie może udostępnić domku innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.

18. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas dokonywania rezerwacji. Obowiązuje dodatkowa opłata za każde zwierzątko wg. cennika.

19. Właściciele zwierząt zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki zdrowia pupilka z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka.

20. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy.

21. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

22. GRILLOWANIE możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Podczas grilowania należy zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa oraz ppoż. Obowiązuje bezwzględny zakaz grillowania w domkach i na tarasach.

23. W domkach / pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów / tytoniu, w przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego w wysokości 200 zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55 z późn.zm)].

24. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny ZAKAZ "puszczania" lampionów oraz wjazd gokartów.

25. Nakazuje się przestrzeganie regulaminu placów zabaw, za dzieci przebywające na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

26. Proszę o nie udzielanie osobom postronnym informacji dotyczących login + hasło do wi-fi oraz kodu do furtki/bramy wjazdowej (ze względu na bezpieczeństwo proszę, aby dzieci nie bawiły się furtką i bramą wjazdową).

27. W dniu Państwa wyjazdu dokonany będzie odbiór domku, do którego należy m.in. kontrola stanu wyposażenia. Dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ewentualnych szkód.

28. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie domku lub własność ośrodka ponoszą Państwo odpowiedzialność materialną.

29. W dniu wyjazdu domek należy zdać posprzątany tj. prosimy o zdjecie pościeli, wyniesienie śmieci, zmycie naczyń i umycie lodówki.

30. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na stronie internetowej www.lazurmorze.pl,
- w każdym domku/pokoju
- w drodze indywidualnego zapoznania się Klienta w trakcie dokonywania formalności w biurze w dniu przyjazdu.